Woensdag 01 jul 2020

Is het verstandig om een erfenis altijd (zuiver) te aanvaarden?

Een erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Erfgenamen kunnen besluiten de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Wat is een erfenis zuiver aanvaarden?

Als u zich spullen van de overledene toe-eigent, dan gaat de wet ervan uit dat u de erfenis zuiver aanvaardt. Ook als u zich als erfgenaam 'gedraagt' kan dit leiden tot zuivere aanvaarding. Bijvoorbeeld als u schuldeisers betaalt met geld uit de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding van een erfenis bent u ook aansprakelijk voor alle schulden, zelfs als de schulden groter zijn dan het vermogen van de overledene. In dat geval is sprake van een negatieve nalatenschap. Dan bent u wettelijk verplicht deze schulden te betalen.

Wilt u een erfenis zuiver aanvaarden, dan kunt u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit is niet verplicht. Als u geen verklaring aflegt, kunt u op enig moment toch gevraagd worden om alsnog te verklaren dat u de erfenis zuiver aanvaardt. Dit kan zelfs via de rechter worden afgedwongen.

Zuiver aanvaarden kunt u alleen als u 18 jaar of ouder bent (onder de 18 jaar kunt u alleen verwerpen of beneficiair aanvaarden).

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Sinds 1 september 2016 is uw privévermogen beter beschermd tegen een (onverwachte) schuld uit een erfenis. Dit volgt uit de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. Er is pas sprake van zuivere aanvaarding als u goederen uit de erfenis verkoopt. Of deze op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook is er een uitzondering voor de gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

Wat is een erfenis beneficiar aanvaarden?

Bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis wordt u wel erfgenaam, maar kunt u in principe geen negatieve nalatenschap erven. Als u beneficiair aanvaardt, betekent dit dat u verplicht bent om de nalatenschap volgens bepaalde wettelijke regels af te wikkelen. Dit heet in juridische termen het 'vereffenen van de nalatenschap'. Kort samengevat worden de vorderingen van schuldeisers eerst voldaan en wat er overblijft (áls er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, is deze persoon verantwoordelijk voor de vereffening. Is er geen vereffenaar benoemd, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de vereffening.

Kiest u ervoor om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan bent u verplicht om een verklaring af te leggen bij (de griffie van) de rechtbank. Dit kan schriftelijk of in persoon bij de centrale balie van de rechtbank.

Wat is een erfenis verwerpen?

Als u afstand wilt doen van de nalatenschap, dan weigert u de erfenis aan te nemen. U verwerpt de erfenis.

Kiest u ervoor om de erfenis te verwerpen, dan bent u verplicht om een verklaring af te leggen bij (de griffie van) de rechtbank. Dit kan schriftelijk of in persoon bij de balie van de rechtbank.

Meer informatie over procedures vindt u hier: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/Paginas/procedure-erfenis-aanvaarden-of-verwerpen.aspx#bca1fa48-dc7a-4198-a966-7fca52456892adea5a2c-3b02-4860-ae9d-9acb750b1a2c1